กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียงเรียนมหาราช ๗ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำป...

อ่านเพิ่มเติม

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมหาราช7 ฉบับที่ 1/2564

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 นายวงษ์สัน คูหามณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช7 พ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนมหาราช7 ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพั...

อ่านเพิ่มเติม


ข่าวสารโรงเรียน

ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ฉบับที่ 2

ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ฉบับท...

อ่านเพิ่มเติม