head-maharatch7-min-1
วันที่ 17 มิถุนายน 2021 4:49 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมหาราช 7
โรงเรียนมหาราช 7
26

นายวงษ์สัน คูหามณีโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 7
คณะครูโรงเรียนมหาราช7ตัวแทนชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา ครูตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้มอ้นเข้าอบรม ร่วมกับ สสส.

คณะครูโรงเรียนมหาราช7ตัวแทนชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา ครูตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้มอ้นเข้าอบรม ร่วมกับ สสส.

วันที่4-5ตุลาคม2562 คณะครูโรงเรียนมหาราช7ตัวแทนชุมชน กำ […]

โรงเรียนมหาราช๗  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนมหาราช๗ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3   ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2510  โดยสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์   ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  และประชาชนได้ร่วมบริจาคสมทบ จำนวน 9,615 บาท (เก้าพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  พร้อมทั้งมอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ ให้แก่โรงเรียนมหาราช 7   (แต่ในปัจจุบันมีที่ดิน 28 ไร่ 68 ตารางวาจากการบริจาคจากชาวบ้าน)

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ร่วมกับหน่วยกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ คณะครูอำเภอจอมบึงและประชาชนชาวแก้มอ้นได้ร่วมกัน ก่อสร้าง อาคาร 3 ห้องเรียน จนแล้วเสร็จ อยู่ในสังกัดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2511  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลได้ทรงพระกรุณาเสด็จ มาเปิดป้ายชื่อ “โรงเรียนมหาราช 7”    พระราชทานอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน และพระราชทานสมุด ดินสอ เสื้อผ้า แก่เด็กนักเรียน (ชาย78 คน หญิง 73 คน) พร้อมกันนี้ทรงพระราชทานเหรียญ “มหาราช”  ให้ข้าราชการที่เข้าเฝ้า   พระองค์ทรงปลูกต้นมะม่วงไว้ทางทิศตะวันตกของอาคารเรียน  1  ต้น  และองค์รักษ์ปลูกไว้ทางทิศตะวันออกอีก  1  ต้น

8 ตุลาคม 2511   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน โดยผู้กำกับการตำรวจชายแดน เขต 7 ได้ทำพิธีมอบโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  โดยมี นายยุทธ  หนุนภักดี   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ  เริ่มแรกให้ นายนิยม  อัยราน้อย  รักษาราชการตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาปี ๒๕๑๕  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น นายผัน   ลำดวน  ตำแหน่ง ครูตรี ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนครูใหญ่  ปี 2520 ได้รับ งบประมาณ 380,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ห้อง แบบ ป 1 ก

1  ตุลาคม  2523    โอนมาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ   ในปีนี้ได้รับงบประมาณจำนวน 350,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  4 ห้อง

17   สิงหาคม  2527    นายเจริญ    ธนาเจริญศรี  มาเป็นผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่

16   พฤษภาคม  2529    นายชาลี     บุญส่ง   มาเป็นผู้บริหารตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

14  ตุลาคม  2530   นายจำรอง     เส็งสาย   มาเป็นผู้บริหารตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

30  มกราคม  2533   นายจันทร์  สุขปรีชา ได้มอบที่ดินส่วนที่ติดลำห้วยในปัจจุบันให้โรงเรียน จำนวน 15 ไร่  ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนเปิดโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีนักเรียนเริ่มแรก จำนวน 21 คน ได้รับงบประมาณปี 2535 จำนวน 1,750,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน) และปี ๒๕๓๖ จำนวน 1,500,000 บาท อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (อาคาร 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง ปัจจุบันต่อเติมชั้นล่าง) ในปีการศึกษา 2536  เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1   ต่อมาเมื่อวันที่ 7  เมษายน  2538  นายฉลาด   เชี่ยวพรรษา และนางจ่าย  ภังคานนท์ ได้ทำหนังสือมอบที่ดินแปลงซึ่งเป็นกรณีพิพาทให้กับโรงเรียน จำนวน 9 ไร่

1 มิถุนายน 2533  เปิดโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2540    เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา

ปีการศึกษา 2547  มาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

15 มกราคม 2550  นายดุสิต   สวัสดิภาพ มาเป็นผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำการก่อสร้างฐานพระและเสาธง  ห้องสหกรณ์โรงเรียน อาคารประกอบห้องสมุด และปรับปรุงอาคารแบบ ป 1 ก เดิม เป็นอาคารปฏิบัติการ  ในระหว่างปี  2551 – 2553  ได้ดำเนินการจัดหางบประมาณสร้างโรงอาหารหลังใหม่   ใช้งบบริจาครวมทั้งสิ้น 1,199,000 บาท  โรงไฟฟ้าราชบุรีให้งบประมาณจัดสร้างเวทีโรงอาหาร

ปีการศึกษา 2553    อยู่ในสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ปีการศึกษา 2553    ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ 1  ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ปีการศึกษา 2553  มาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ 1   ได้งบประมาณปี 2553 – 2554  ปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน์โรงเรียน   จัดทำอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 (โรงฝึกงาน) จำนวน 2 หลัง  ส้วม 4 ห้อง (แบบ สพฐ. 4) และส้วมนักเรียนหญิง
6 ที่/49    รั้วโรงเรียนแบบมาตรฐานยาว  196  เมตร   ซุ้มประตูและป้ายชื่อโรงเรียน   ถนนคอนกรีต  ลานคอนกรีต และลานสนามกีฬาฟุตซอล

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  มีจำนวน  6  คน  ดังนี้

1. นายนิยมอัยราน้อย           8  กรกฎาคม  2510   ถึง  เมษายน  2515
2. นายผัน     ลำดวน                   มิถุนายน  2515  ถึง  สิงหาคม  2517
3. นายเจริญธนาเจริญศรี       ตุลาคม  2517  ถึง  กุมภาพันธ์  2528
4. นายชาลีบุญส่ง                    มีนาคม  2528  ถึง  กันยายน   2530
5. นายจำรองเส็งสาย             ธันวาคม  2530  ถึง  ธันวาคม  2549
6. นายดุสิตสวัสดิภาพ           15  ธันวาคม  2549  ถึง  กันยายน  2559
7. นายวงษ์สัน  คูหามณีโชติ     14  ตุลาคม  2559  ถึง ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนมหาราช 7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม มีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา
เพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รักความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2. พัฒนาครู อาจารย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
6. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
8. ประสานสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
1. นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ทำงานเป็น มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับวัย
2. นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ครูได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
4. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4